Convenios Colectivos

Ademáis da lexislación laboral que esta na paxina, a patronal e o estado fixan unha serie de normas específicas de cada sector ou empresa, son os chamados convenios colectivos, que poden ter carácter estatal, autonómico, provincial, local ou poden ser específicos dunha empresa. Neses documentos, describese a actividade a desarrolar por parte dos traballadores, o salario a percibir, o calendario e horario laboral, condicions de seguridade laboral, etc. En definitiva, constituen o “pacto” entre empresa e trabajador, e describen as condicions do teu posto de traballo.

Nos seguintes enlaces podes encontrar buscadores de ámbito estatal e autonómico: